Príčiny nehodovosti mladých vodičov

strach za volantom

Podiel usmrtených mladých ľudí pri dopravných nehodách je najvyšší za posledné zaznamenané roky, čo môže predstavovať začiatok negatívneho trendu v tejto oblasti. O niečo vážnejšia situácia je v pŕípade zranených osôb, kde podiel mladých ľudí dvojnásobne prevyšuje ich zastúpenie na celkovej populácii SR. 

Vplyv spoločenského tlaku na správanie sa vodičov skúmala zahraničná štúdia, ktorej výsledkom bol záver, že mladí vodiči vykazujú vyšší tlak zo strany okolitej spoločnosti na dopustenie sa dopravných priestupkov, akými sú prekročenie rýchlosti, jazda pod vplyvom alkoholu a nebezpečné predbiehanie naž starší vodiči!

Pri zohľadňovaní rozdielov medzi pohlaviami vysvitlo, že medzi svojimi priateľmi (rovnakého pohlavia) prevláda tendencia prekročenia rýchlosti a v prítomnosti partnerov (rozdielne pohlavia) sú častejšie jazda pod vplyvom alkoholu a nebezpečné predbiehanie. Toto pravidlo však neplatí pre obe pohlavia. Na ženy je vyvíjaný menší tlak, aby sa dopustili dopravných priestupkov než u mužov. Z toho sa dá vyvodiť záver, že muži vyvíjajú častejšie tlak na ostatných než ženy, prinajmenšom pokiaľ sú do vedenia vozidla zainteresovaní. Okrem toho štúdia skúmala do akého rozsahu sú pod tlakom vodiči jazdiaci bez nehody a vodiči, ktorí boli účastníkmi nehody za posledné tri roky. Zistilo sa, že vo všeobecnosti bol vyvíjaný na vodičov bez nehody menší spoločenský tlak, ktorý by ich viedol k porušovaniu dopravných predpisov. Toto zistenie môže byť interpretované ako jeden z príznakov, že spoločenský tlak môže byť považovaný za faktor prispievajúci k výskytu dopravnej nehody. Pri vzájomnom porovnaní úmrtnosti pri dopravných nehodách podľa pohlavia medzi Slovenskou republikou s ostatnými európskymi krajinami sa zistilo, že ženská populácia dosahuje lepšie výsledky než muži. Na grafe uvedenom nižšie je taktiež badateľný rozdiel medzi krajinami východnej a západnej Európy.

Zmiernenie týchto problémov sa v krajinách EÚ dosahuje skvalitnením výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenie. Kvalitnejšia príprava uvedie vodiča do cestnej premávky pripravenejšieho po teoretickej i praktickej stránke. V súčasnosti môžeme považovať výcvik vodičov v autoškolách za tradičný model z pohľadu krajín EÚ. Vyspelé krajiny, ktoré dosahujú dlhodobé pozitívne výsledky v znižovaní nehodovosti sa však opierajú o inovačné modely, ktoré sú založené na opatreniach pred získaním vodičského oprávnenia (napr. Francúzsko, Írsko), respektíve po jeho udelení (napr. Nemecko, Rakúsko). Tieto prístupy sú prevažne založené na kombinácií tradičného výcviku v autoškolách a minimálnej vzdialenosti ubehnutej žiadateľom, ktorý je zvyčajne pod dozorom skúseného vodiča (sprevádzané vedenie vozidla). Z pohľadu Slovenskej republiky je preto potrebné prehodnotiť súčasné postupy a zaviesť inovačné prvky do procesu výcviku budúcich vodičov, ktoré by viedli k zodpovednejšiemu a skúsenejšiemu správaniu sa, a tým aj k zníženiu dopravnej nehodovosti u tejto skupiny vodičov.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

strach za volantom

Súvisiace články

Ford - jazdím pre život 10
Jazdím Ford pre život

BECEP a Ford pod týmto sloganom zrealizovali akciu zameranú na "školenie - tréning" pre mladých vodičov. Zo štatistických ukazovateľov je zrejmé, že najčastejšími účastn&... .

Celý článok

Becep Alkohol za volantom
Alkohol a drogy za volantom

Alkohol je kľúčový element v mnohých dopravných nehodách mladých vodičov, najmä keď je kombinovaný s inými faktormi, ako je rýchlosť, nočné jazdenie a pasažieri... .

Celý článok

dopravná nehoda
Zahraničné štúdie nehodovosti mladých

Dopravné nehody osamotených vozidiel Mladí a začínajúci vodiči sú vo veľkej miere zastúpení pri dopravných nehodách osamotených vozidiel, teda sami nezvládnu riadenie a bez z... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame