Cestný bezpečnostný audit

Cestný bezpečnostný audit je prostriedok preventívneho zvyšovania bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách.


Ide o  proces v rámci ktorého kvalifikovaný nezávislý bezpečnostný audítor (t.j. odborník zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), alebo skupina takýchto audítorov podrobuje kontrole projekt dopravnej infraštruktúry vo...

Vybrané právne predpisy:

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nariadenie vlády č. 554/2006 Z. z. o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách...

Čo je BECEP?

BECEP je skratka slov – BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY. BECEP je samostatné oddelenie, ktoré spadá do pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Bezpečnosť cestnej premávky je tvorená primárne troma faktormi, ktoré spolu navzájom súvisia a ovplyvňujú počty dopravných nehôd:

1, PODMIENKY – stav cestnej infraštruktúry, počet diaľničných úsekov, vodorovné a...

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU