Porovnanie následkov dopravnej nehodovosti v Českej republike a na Slovensku v období rokov 1993-2013

dopravná nehoda

Do konca roka 1992 boli štatistiky dopravnej nehodovosti a jej následkov prezentované za spoločnú federáciu. 1. januára 1993 vznikli dva samostatné štáty - Česká republika a Slovenská republika. Nakoľko výskyt dopravných nehôd a ich následkov vykazuje spoločné črty a naopak, v čom sa líšime, predstavuje nasledujúci stručný prehľad:

• Pomer počtu obyvateľov ČR: SR 1,9:1,0

• Pomer počtu držiteľov vodičských oprávnení ČR: SR 2,1:1,0

• Pomer počtu registrovaných motorových vozidiel ČR: SR 2,6:1,0

• Pomer dĺžky cestnej siete ČR: SR 3,1:1,0

• Ak došlo pri nehode k zraneniu osoby, bola v období 1993-2013 závažnosť poranenia vyššia na Slovensku - 5% osôb zomrelo, 20% bolo ťažko zranených, 75% ľahko zranených (v ČR sa jednalo o 3%, 15%, resp . 82%).

• Pri prepočte na jeden milión obyvateľov v Česku registrujeme (1993-2013) 1,7 x viac dopravných nehôd ako na Slovensku

• Pri prepočte na jeden milión obyvateľov registrujeme v rokoch 1993-2013 v ČR takmer rovnaký počet usmrtených ako na Slovensku (v SR 1,06 x viac)

• Počet usmrtených chodcov na milión obyvateľov (1993-2013) je v ČR nižší ako na Slovensku (21,3 vs. 30,0). Avšak v posledných piatich rokoch výrazne klesol počet usmrtených chodcov na Slovensku (možné vysvetlenie: Od 1. 2. 2009 sú chodci povinní za zníženej viditeľnosti používať na svojom odeve reflexné doplnky)

• Počet usmrtených cyklistov (1993-2013) v ČR a na Slovensku je takmer zhodný (9,1:8,9). V posledných piatich rokoch výrazne poklesol počet usmrtených cyklistov na Slovensku (možné vysvetlenie ako u chodcov, navyše cyklisti bez ohľadu na vek sú pri jazde mimo obce povinní používať bezpečnostnú prilbu)

• Trvalo vykazuje Slovensko priaznivejší počet usmrtených motocyklistov na jeden milión obyvateľov. Aj v roku 2013, kedy v ČR zomrelo "len" 66 motocyklistov, činí pomer 6,3:3,5 v prospech Slovenska.

• Priemerný počet usmrtených detí za rok (1993-2013) činí v ČR 27, na Slovensku 20. V roku 2013 (kedy v ČR zomrel najmenší počet detí - na Slovensku tiež, rovnako ako v roku 2012) registrujeme v ČR 0,8 usmrteného dieťaťa na milión obyvateľov, na Slovensku 0,9.

• V priemere bolo ročne (1993-2013) v ČR usmrtených 111 osôb pri nehodách s asistenciou alkoholu , na Slovensku 46. Za posledných päť rokov pri nehodách s prítomnosťou alkoholu zomrelo 10,8 osoby na milión obyvateľov , na Slovensku 8,5 .

• Závažnosť dopravných nehôd (počet usmrtených na 1 000 nehôd) bola v období rokov 1993-2013 nižšia v ČR (7,3) ako na Slovensku (12,5). V roku 2013 sa dokonca jednalo o pomer 6,9:16,4

• Počet usmrtených na 1 miliardu najazdených kilometrov bol v roku 2010 v ČR 16,2 , na Slovensku 24,5 (priemer EÚ je 8,4) . Dáta o dopravných výkonoch za rok 2013 nie sú k dispozícii , za predpokladu rovnakých hodnôt v oboch krajinách by potom v Česku v roku 2013 bolo usmrtených 12,5 osôb na 1 miliardu vozokilometrov a na Slovensku 15,8 usmrtených osôb na 1 miliardu vozokilometrov. (S ohľadom na uvedené skutočnosti sa však jedná o teoretický údaj , resp. odhad.)

• Oba štáty majú národnú stratégiu bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2011-2020 (na Slovensku sa jedná o Národný plán SR pre bezpečnosť cestnej premávky). V roku 2012 (na rozdiel od ČR) vykázalo Slovensko menší počet usmrtených ako pripúšťala stratégia. V roku 2013 registrujeme podobne priaznivý údaj nielen na Slovensku , ale aj v ČR

• Rok 2013 mal v oboch krajinách pozitívny trend a z pohľadu počtu usmrtených osôb sa jednalo dokonca o rok s najnižším počtom usmrtených osôb na pozemných komunikáciách ako v Česku, tak na Slovensku.


←Staršie Novšie→

Obrázky k článku:

dopravná nehoda

Súvisiace články

porovnanie eu umrtia graf
Porovnanie počtu úmrtí na cestách v štátoch EÚ

Ako sme na tom s úmrtnosťou pri dopravných nehodách na našich cestách v porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ? Odpoveď nám dá graf, ktorý vyjadruje počet úmrtí pri dopravných nehodách v prepočte na 1 mil. obyvateľov. ... .

Celý článok

stokholm konferencia
3. globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky

Vo februári tohto roka sa pod záštitou švédskeho kráľa Carla XVI. Gustava a ministra infraštruktúry Tomasa Enerotha uskutočnila v Štokholme v poradí tretia globálna ministerská konferencia o bezpečnosti cestnej premávky. Zúčastn... .

Celý článok

Zostatkovy alkohol
Deň zodpovednosti 2019

Veľká noc bez alkoholu za volantom! POLÍCIA a PIVOVARNÍCI POKRAČUJÚ V PREVENTÍVNYCH AKCIÁCH Bratislava, 18. apríl 2019 – Po povzbudivých výsledkoch z minulej Veľkej noci, ktoré ukázali medziročný pokles nehodovosti pod vplyvom ... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame