Cestný bezpečnostný audit

Cestný bezpečnostný audit je prostriedok preventívneho zvyšovania bezpečnosti dopravy na pozemných komunikáciách.


Ide o  proces v rámci ktorého kvalifikovaný nezávislý bezpečnostný audítor (t.j. odborník zapísaný v zozname bezpečnostných audítorov na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR), alebo skupina takýchto audítorov podrobuje kontrole projekt dopravnej infraštruktúry vo fáze jeho projektovej prípravy a určí jeho bezpečnostné nedostatky.


Vytknuté bezpečnostné nedostatky sa v rámci spracovania projektu odstránia, čím sa predíde možnému vzniku kolíznych situácií počas prevádzkovania projektu dopravnej infraštruktúry.


Výkon cestného bezpečnostného auditu je toho času už v niektorých európskych krajinách zaužívaným procesom napomáhajúcim zvyšovaniu bezpečnosti cestnej dopravy na pozemných komunikáciách a je pozitívne vnímaným prvkom v oblasti cestnej bezpečnosti.


Súvisiace predpisy:


Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/96/ES zo dňa 19. Novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry


Zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 251/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií


Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 135/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej príprave, o odbornej skúške a o výkone činnosti audítora bezpečnosti pozemnej komunikácie, o zápise do zoznamu audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií a o zápise do zoznamu vzdelávacích inštitúcií akreditovaných v odbore riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií


← Predchádzajúci Nasledujúci→