Dopravná výchova pre deti a mládež

kreslenie detí v rámci aktivít BECEP

Automobil, ako nevyhnutný prepravný prostriedok súčasnej doby, sa stal najvyužívanejším dopravným prostriedkom vo svete, na presun z jedného miesta na miesto iné. Milióny ľudí denne využívajú cestnú sieť na pracovné alebo súkromné účely (či už ako vodiči, cyklisti, chodci, cestujúci v prostriedkoch hromadnej dopravy, atď.), čím sa stávajú pravidelnými účastníkmi cestnej premávky. Okrem pozitívnych stránok so sebou doprava prináša aj negatívne stránky, z ktorých najvážnejšie sú dopravné nehody. S každoročným nárastom počtu vozidiel na cestách sa zvyšuje aj počet dopravných nehôd, pri ktorých dochádza k ľahkým alebo ťažkým zraneniam, niekedy aj s trvalými následkami a čo je najhoršie, aj k stratám na ľudských životoch. Jednou z možností ako pozitívne vplývať a pôsobiť na ľudí je okrem vydávania rôznych predpisov (vyhlášky, príkazy, nariadenia, zákony, pravidlá cestnej premávky, atď.), riadenia dopravy MDPT SR a dopravnou políciou (kontroly, riadenie dopravy, a pod.), autoškôl aj prevencia a dopravná výchova.

becep deti04becep deti02

Význam dopravnej výchovy a prevencie je v príprave detí, študentov, dospelých a seniorov na život v premávke na cestách. Základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému sú školy, v ktorý deti prostredníctvom školskej dopravnej výchovy získavajú základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách. Ranný vek je obdobím, v ktorom si deti osvojujú väčšinu svojich návykov. Preto je nepretržitá dopravná výchova predpokladom pre bezpečnejšie a rozumnejšie sa správanie detí v cestnej premávke, či už v pozícii chodcov, cyklistov alebo potenciálnych vodičov. Teoretická a praktická príprava žiakov v oblasti dopravnej výchovy je veľmi významná a získane poznatky sú dobrým základom pre bezpečný každodenný pohyb detí v okolí ciest. Najlepšími miestami, kde si deti môžu vyskúšať svoje vedomosti v teréne a naučiť sa orientovať na cestách sú detské dopravné ihriská (DDI). Praktický výcvik na DDI umožňuje deťom uplatniť poznatky a zručnosti, ktoré získali počas vyučovaní. Z analýz nehôd zavinených deťmi vyplýva najmä: -nízka znalosť cestnej premávky -nedostatočná dopravná disciplína -nedostatočné si uvedomenie dôsledkov dopravných nehôd. Návrhy činností týkajúcich sa dopravnej výchovy:

Vo vzťahu k cieľovej skupine - Deti: dopravná výchova detí zameraná na získanie základných vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa v rôznych dopravných situáciách, účasť na vzdelávaní žiakov I. stupňa základných škôl, formou besied o správnom správaní sa v cestnej premávke, so zameraním sa na účasť detí v premávke – ako chodcov, cyklistov, korčuliarov, skejtbordistov a s tým spojená osveta o význame nosenia bezpečnostných pomôcok (prilby, chrániče), šírenie osvety o význame dodržiavania pravidla „vidieť a byť videný“ používaním reflexných prvkov (reflexných pások, príveskov, viest a atď.) za zníženej viditeľnosti alebo tmy ukážky poskytovania prvej pomoci pri dopravných nehodách, presadzovanie zásady „ozvi sa v aute, v prípade nebezpečnej jazdy šoféra“.

 

becep deti01Pre deti predškolského veku: počas tematických hodín v škôlkach vzbudiť záujem u detí o bezpečnosti na cestách, rozprávanie o bezprostredných zážitkoch (aj negatívnych) naučiť ich ako reagovať v nepredvídaných situáciách, návšteva dopravných ihrísk formou praktických cvičení a súťaží motivovať deti na školskom dvore k bezpečnému pohybu po chodníkoch, na kolobežkách, bicykloch (ich odmeňovanie napr. papierovými medailami, pečiatkami) hry na dopravných policajtov, učiť základom bezpečnej jazdy na bicykli malých cyklistov vlastniacich prvý bicykel, bezpečná cesta do škôlky s rodičmi vychádzky mimo škôlky s reflexnými vestičkami, páskami a inými reflexnými predmetmi učiť poznávať a rešpektovať farby semaforov pri prechádzaní cez cestu a základné dopravné značky hry na rôzne dopravné situácie výstavky výtvarných prác na tému bezpečnosti cestnej premávky zvýšenie povedomia detí a rodičov o používaní vhodných zadržiavacích systémov pre deti.

Pre mladších žiakov: hravé formy práce so žiakmi zamerané na zanechanie zážitku, na základe ktorého si budú pamätať riešenie dopravných situácií, hry a dopravné súťaže práca s omaľovánkami, hádankami, rébusmi pohyb po detskom dopravnom ihrisku na bicykli s účasťou „detských policajtov“ (pre získanie vedomostí, zručností a návykov bezpečného správania sa) naučiť deti chápať bicykel ako dopravný prostriedok (pravidlá jazdy na bicykli), základná výbava bicykla a cyklistu výroba dopravnej nástenky, výroba makety križovatky a dopravných značiek, dopravných kalendárov, nácvik a hranie scénok a divadelných predstavení s dopravnou problematikou pre rodičov nácvik pesničiek s dopravno-bezpečnostnou problematikou kreslenie dopravných prostriedkov, križovatiek a dopravných situácií na chodníkoch a dvoroch v areáli školy, event. na podlahu v dopravných triedach hry na policajtov, zastavovanie a riadenie cestnej premávky pochod mestom, rešpekt pred idúcimi autami, viditeľné oblečenie pri zlej viditeľnosti vštepiť návyk na používanie autosedačky motivovať a zapojiť rodičov pre bezpečnosť detí na cestách (dopravní rodičia hliadkujú na prechodoch pri školách, zabezpečujú presun detí do školy po bezpečnej ceste, zabezpečujú bezpečné prostredie škôl, stojany na bicykle atď.).

Pre starších žiakov: rozvíjať tvorivosť žiakov tým, že teoretické poznatky využijú pri práci na projektoch zameraných na bezpečnosť cestnej premávky a výsledky prezentovať pred spolužiakmi, príp. v médiách hodnotenie správania sa samých seba v dopravnej situácii, autoregulácia škola na kolieskových korčuliach, výklad pravidiel korčuľovania, nosenie prilby a chráničov pomáhanie mladším žiakom prvé mesiace do školy prvá pomoc pri dopravných nehodách besedy o bezpečnosti cestnej premávky, účasť obetí dopravných nehôd, DVD nahrávky dopravných nehôd vedenie detí k tomu, aby sa ozvali v aute v prípade nebezpečnej jazdy šoféra a upozornili ho.


Novšie→

Obrázky k článku:

kreslenie detí v rámci aktivít BECEP


becep cyklo samolepka


kreslenie detí v rámci aktivít BECEP


kreslenie detí v rámci aktivít BECEP


becep deti kresba

Súvisiace články

MsP Vysoké Tatry
Dopravná výchova vo Vysokých Tatrách

Mestská polícia Vysoké Tatry s materiálnou podporou oddelenia BECEP MDV SR dlhodobo realizuje detskú dopravnú výchovu na školách v tatranských obciach. Neustály záujem zo strany škôl hovorí o ich kvalite. Ďakujeme za vytrvalú prev... .

Celý článok

vzdelavanie deti bosakova
Vzdelávanie detí na detskom dopravnom ihrisku

Vzdelávanie k vyššej bezpečnosti na cestách musí začínať už v predškolskom veku. BECEP preto spolu s Autoklub Slovakia Assistance a Policajným zborom SR podporili vzdelávacie podujatie na detskom dopravnom ihrisku na Bosákovej ul. v... .

Celý článok

Becep Základná škola
Dopravné vzdelávanie pre základné školy

Spoločnosť Dekra v spolupráci s Becepom zabezpečila vzdelávanie v oblasti dopravnej výchovy pre deti z vybraných základných škôl v Bojniciach a v Bratislave. Školáci sa obozná... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame