Udržať si fyzickú a duševnú kondíciu

cvičenie

Prečo sa zaoberáme vzťahom medzi seniormi a dopravou? Seniori totiž predstavujú významnú skupinu ľudskej populácie, ktorá sa na doprave účastní. Táto účasť, predovšetkým v roli vodičov motorových alebo nemotorových vozidiel je z časti ešte aktívna. Avšak vo väčšej miere sa seniori na doprave podieľajú pasívne. To znamená ako spolujazdci alebo chodci, ktorí dopravný priestor k svojmu pohybu cielene nevyhľadávajú.

Nech je to už v akejkoľvek roli, sú účastníkmi cestnej dopravy a výrazne sa podieľajú na vytváraní jej bezpečnosti. V stále hustejšej cestnej doprave sa strmo zvyšuje pravdepodobnosť kolízií. Rastie tak podiel každého jej účastníka na miere jej bezpečnosti a teda aj úspešnosti. Kto je vlastne považovaný za seniora?

Táto skupina ľudí sa rozpoznáva prioritne z hľadiska vekového. Napriek tomu, že predpisy stanovujú povinnosť prvej lekárskej prehliadky už v šesťdesiatich rokoch, považujme za seniorov osoby, ktorých vek je vyšší než 65 rokov. K tomuto hodnoteniu sa prikláňa väčšina renomovaných psychológov a tiež významné štatistiky často uvádzajú práve túto vekovú hranicu. Aj keď je to veľmi individuálne, u človeka po šesťdesiatke je zrejmé zaznamenať hlavne vplyvom veku významné zmeny organizmu, ktoré majú zásadný vplyv na jeho chovanie v doprave. Skúsme si niektoré vplyvy trochu vysvetliť.

Z pozitívnych vlastností sú to jednoznačne bohaté životné skúsenosti, znalosti a prax, ktoré majú vplyv na správne zhodnotenie situácie a spôsob ako zareagovať. Vlastnosti vyplývajúce z veku, ktoré bohužiaľ negatívne ovplyvňujú chovanie seniorov v doprave, sú predovšetkým spôsobené horším zrakom, sluchom, zníženou pohyblivosťou, bolesťami pohybového aparátu, zvýšenou únavou, zníženou schopnosťou koncentrácie, pomalšími reakciami a rôznymi ochoreniami charakteristickými pre starobu. Veľký význam má aj udržiavanie fyzickej a duševnej kondície. K duševnej kondícií môžeme jednoznačne zaradiť aj udržiavanie potrebných a aktuálnych znalostí meniacich sa zákonov o cestnej premávke.


←Staršie

Obrázky k článku:

cvičenie

Súvisiace články

senior na prechode pre chodcov
Prechádzanie cez cestu

Pri prechádzaní cez cestu sa kríži dráha chodca s jazdnou dráhou vozidla. Vzhľadom k hmotnosti a rýchlosti vozidla je však pri strete jednoznačná nevýhoda na strane chodca. Všeobecne pl... .

Celý článok

VODIČI MOTOCYKLISTI MLADÍ VODIČI
SENIORI CYKLISTI CHODCI
DETI PROFESIONÁLI SPOLU

Odporúčame